Katoodkaitse

Miks Meie?

A.P. Antikor OÜ on käesoleval ajal ainus tõsiselt võetav firma, kes valdab katoodkaitsega seonduvat täies ulatuses.
Eestis projekteeritud katoodkaitsest on tänase päeva seisuga meie firma poolt teostatud 90% kogu katoodkaitsest EV territooriumil.
Erinevatelt mõningatut teistest katoodkaitse teenust pakkuvatest firmadest ei vaja A.P. Antikor OÜ seadmete tarnijate poolt pakutavat meelehead, vaid lähtub oma tegevuses rahvusvahelisest FIDIC koodeksist. Põhja – Euroopa erineb oma kliimatingimuste poolest oluliselt Lõuna-Euroopast ja see asjaolu saab määravaks teguriks katoodkaitse realiseerimisel EV-s.

Lääne Euroopas on katoodkaitsega hõlmatud terastorustikud püsinud töökõlblikena pinnases üle 40-ne aasta ja kaitstavate torustike kogupikkus ületab 500 000 kilomeetrit, seejuures rakendati kaitset torustikele, mis olid kaitseta pinnases olnud üle 10 aasta.
Katoodkaitse rakendamine annab märkimisväärse kokkuhoiu.
Kulutused katoodkaitsele moodustavad kuni 1% kaitstava torustiku maksumusest. Võrdluseks võib öelda et isoleerkatte maksumus moodustab 5….7% torustiku maksumusest.
Katoodkaitse käitamiskulud magistraaltorustikel on alla 1% investeerimiskulutustest, linnavõrkudel on need 2…3%.

Teraskonstruktsioonide eluea pikendamiseks katoodkaitsega on kaks võimalust:
– Sundvooluga katoodkaitse (Impressed Current Cathodic Protection, ICCP)
– Galvaaniline katoodkaitse protektoritega (Sacrificial anodes)

Katoodkaitsega seotud valdkonnad:

– Gaasitorustikud
– Küttetorustikud
– Veetorustikud
– Kanalisatsioonitorustikud
– Vanemad el. kaablid
– Teraskonstruktsioonidega rajatised

 • Tunnelid
 • Sillad
 • Viaduktid
 • Kaid
 • Mahutid, Reservuaarid
 • jne

Loetelu ei ole lõplik 

Teenused:

 1. Katoodkaitse projekteerimine
 • Osalemine Teie valduses asuvate maaaluste teraskonstruktsioonide/terastorustike katoodkaitse kontseptsiooni väljatöötamisel;
 • Kogu võrgu, või selle osa graafilise skeemi koostamine koos ohuklasside selekteerimisega piirkonniti;
 • Kontroll – mõõtepunktide asukohtade ja arvu määramine;
 • Mõõtmiste ja uurimistööde teostamine, andmete protokollimine, aruannete koostamine ning esitamine Tellijale;
 • Meetmete kavandamine ohuallika(te) kõrvaldamiseks;
 • Projektdokumentatsiooni koostamine katoodkaitse rakendamiseks ohtlikus piirkonnas;
 • Järelvalve teostamine katoodkaitse ehitusel ja ekspluatatsioonil;
 • Proovirakenduste läbiviimine;
 • Olemasoleva katoodkaitse süsteemi täis efektiivsuse määramine/mõõtmine ja aruande koostamine.
 1. Vajadusel  katoodkaitse ehitus.